عيد غـدير خم مبارک

غدير خم

🍀نازد به خودش
❤️خدا که حيـدر دارد
🍀درياي فضائلي مطهر دارد
❤️همتاي علي
🍀نخواهد آمد والله
❤️صد بار اگر
🍀کعبه ترک بردارد

عيد غـدير خم مبارک ❤️