کانال لیست پروفایل و مطالب زنان
ربات تله کلوب
علیرضا شیری...مرد 43 ساله از تهران(تهران)
پیام خصوصی - مشاهده آلبوم

💐💐💐

شخصی ﻣﺸﻐﻮﻝ تنظیم ﮐﺮﺩﻥ اتومبیل 0کیلومتر ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩ. ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺴﺮبچه 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺭﻭﯼ اتومبیل ﮐﺸﯿﺪ. شخص ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و خشم بسیار، ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩ. ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺁﭼﺎﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺖ، ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ پشت سر هم با شدت و در اوج خشم انجام میداد! ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﭘﺴﺮﮎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ . هنگامیکه ﭘﺴﺮﮎ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﺎﺑﺎ !! ﮐﯽ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ پدر ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮﺯﺑﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اتومبیل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ، مقابل و روبروی اتومبیل ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : (ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ) ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ از شدت غصه و رنج به زندگی خود.... عزیزانم بدانیم که ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﺣﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ : ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﺍﯼ رفاه و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ و عشق ورزی. ﺍﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾن است ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﺍﯼ رفاه ما و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ برای عشق و مهر ورزی!!! مراقب ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ زیرا ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . مراقب ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زیرا ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . مراقب ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ زیرا ﺁن ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد. مراقب ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ زیرا ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. و مراقب ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ زیرا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯد!!!


نویسنده: علیرضا شیری | تاریخ ارسال: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱-۲۲:۴۷ | ارسال نظر(0) | ❤️ لایک
متن پیامتان را وارد کنید: (پیام از طریق ربات به تلگرام فرد ارسال میشود)