ز دانشگاه


ز دانشگاه


PDF اصل مقاله (1405 K) بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیک در کاربردهای میراث...

https://nbsh.basu.ac.ir/.../article_714_0a880af20cafd183a64a56d...

۱۳۹۵/۹/۱۹ -  مقاله فقط به زبان فارسي پذیرفته می شود. - "عنوان" شامل موضوع مقاله، نام و نام خانوادگي نویسنده و مرتبه علمي و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وي است؛ عنوان مقاله باید...


دانشگاه شهر کرد-Cv of Faculty Members
https://sess.sku.ac.ir/.../FacultyCV.aspx?OP=Code=1949;Lng=Fa;

۱۳۹۵/۸/۱۷ -  موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) مجله مديريت خاك و توليد پايدار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 7:55-70 ۱۳- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور...


دانشگاه شهر کرد-Cv of Faculty Members
http://sess.sku.ac.ir/.../FacultyCV.aspx?OP=Code=1949;Lng=Fa;

۱۳۹۵/۸/۱۷ -  موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) مجله مديريت خاك و توليد پايدار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 7:55-70 ۱۳- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور... 
PDF دریافت فایل اطلاعیه-سایت سازمان سنجش

http://www6.sanjesh.org/download/phd95m/1143.pdf

۱۳۹۵/۲/۹ -  5931اطلاعیه دانشگاه ملایر در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکس دکتری سال ، پصیطش زاًطجَ زض ایي آظهَى ضاهل اجطای فطایٌس زٍ هطحلِ ای است کِ اجطای ایي D.hPتا...PDF دانشگاه آزاد یزد-آزمایشگاه فیزیک 1

http://www.iauyazd.ac.ir/images/payeh/physics/physics1.pdf

۱۳۹۵/۹/۱۱ -  1 دستور كار 1آزمايشگاه فيزيك دانشگاه آساد اسلامي واحذ يشد 2 »گشارشكار تهيه نحوه« ‌سؼي ‌ثبيست‌هي‌گضاسش ‌ًَضتي. ‌دساست ‌گضاسش...PDF اصل مقاله (816 K)-دانشگاه ع.پ مشهد

http://ijogi.mums.ac.ir/.../article_10232_b044b5345fb0bc59b8c29...

۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  سٍایبت اّل اًذ وِ ؿخلیت ٍ ّبی ػلوي ًیض ًـبى دادُ پظٍّؾ وٌذ، چگًَگي سفتبس ّش فشد ثب غزایي وِ هلشف هي ثؼتگي هؼتمین داسد ٍ اص ایي سٍ ثشای داؿتي خبهؼِ ػبلن ٍ افشادی...


فهرست الفبایی - پایگاه مجلات تخصصی نور-نورمگز
https://www.noormags.ir/view/fa/magazinebychar

۱۳۹۳/۷/۲۴ -  1, 2014 وابسته به : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1 2 3 4 5 6 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی وبلاگ | قوانین و مقررات | راهنما | درباره پایگاه |...


ایران مجری - متن مجری جشن فارغ التحصیلی با دکلمه فریبا علومی...
http://www.iranmojri.com/.../1434-ganjoor-sp-2100436649.html

۱۳۹۴/۷/۲۵ -  اداری توضیحات انواع نامه های اداری تقدیر نامه های اداری به قلم فریبا علومی یزدی تقدیر نامه های اداری به قلم فریبا علومی یزدی تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان توضیحات...PDF كردستانهدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه ،دكتري ارشد و كارشناسي ...

http://heiatelmi.ir/wp-content/uploads/.../kurdistan-phdtest.pd...

۱۳۹۴/۱/۲۹ -  استنامه مذكور از سوي سازمان سنجش براي پذيرش بدون آزمون به دانشگاه يا موسسه .ثبت نام نكند، امكان استفاده مجدد از سهميه بدون آزمون را نخواهد داشت شـركت در آزمـون...PDF ଘم او دانشگاه صنعتی شریف تمرین سری چهارم درس نظریه معادلات...

http://sharif.edu/~fotouhi/morteza_fotouhi/Courses/.../Exer4.pd...

۱۳۹۲/۸/۱۲ -  ฬ ଘم او دانشگاه صنعتی شریف تمرین سری چهارم درس نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، 90/2/27 دانشکده علوم ریاضی 1- هر یک از میدانهای زیر را در نقطه بحرانی مبداء خطی کنید،...


ز دانشگاه - 1

PDF اصل مقاله (1405 K) بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیک در کاربردهای میراث... ... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  مقاله فقط به زبان فارسي پذیرفته می شود. - "عنوان" شامل موضوع مقاله، نام و نام خانوادگي نویسنده و مرتبه علمي و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وي است؛ عنوان مقاله باید... دانشگاه شهر کرد-Cv of Faculty Members ; ۱۳۹۵/۸/۱۷ -  موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) مجله مديريت خاك و توليد پايدار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 7:55-70 ۱۳- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور... دانشگاه شهر کرد-Cv of Faculty Members ; ۱۳۹۵/۸/۱۷ -  موردي: دشت شهركرد، استان چهارمحال و بختياري) مجله مديريت خاك و توليد پايدار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 7:55-70 ۱۳- مصلح قهفرخي ز، صالحي م، جعفري ا، اسفنديارپور...

ز دانشگاه - 2

  PDF دریافت فایل اطلاعیه-سایت سازمان سنجش ۱۳۹۵/۲/۹ -  5931اطلاعیه دانشگاه ملایر در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکس دکتری سال ، پصیطش زاًطجَ زض ایي آظهَى ضاهل اجطای فطایٌس زٍ هطحلِ ای است کِ اجطای ایي D.hPتا... PDF دانشگاه آزاد یزد-آزمایشگاه فیزیک 1 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  1 دستور كار 1آزمايشگاه فيزيك دانشگاه آساد اسلامي واحذ يشد 2 »گشارشكار تهيه نحوه« ‌سؼي ‌ثبيست‌هي‌گضاسش ‌ًَضتي. ‌دساست ‌گضاسش... PDF اصل مقاله (816 K)-دانشگاه ع.پ مشهد ... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  سٍایبت اّل اًذ وِ ؿخلیت ٍ ّبی ػلوي ًیض ًـبى دادُ پظٍّؾ وٌذ، چگًَگي سفتبس ّش فشد ثب غزایي وِ هلشف هي ثؼتگي هؼتمین داسد ٍ اص ایي سٍ ثشای داؿتي خبهؼِ ػبلن ٍ افشادی...

ز دانشگاه - 3

فهرست الفبایی - پایگاه مجلات تخصصی نور-نورمگز ۱۳۹۳/۷/۲۴ -  1, 2014 وابسته به : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1 2 3 4 5 6 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی وبلاگ | قوانین و مقررات | راهنما | درباره پایگاه |... ایران مجری - متن مجری جشن فارغ التحصیلی با دکلمه فریبا علومی... ۱۳۹۴/۷/۲۵ -  اداری توضیحات انواع نامه های اداری تقدیر نامه های اداری به قلم فریبا علومی یزدی تقدیر نامه های اداری به قلم فریبا علومی یزدی تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان توضیحات... PDF كردستانهدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه ،دكتري ارشد و كارشناسي ... ... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  استنامه مذكور از سوي سازمان سنجش براي پذيرش بدون آزمون به دانشگاه يا موسسه .ثبت نام نكند، امكان استفاده مجدد از سهميه بدون آزمون را نخواهد داشت شـركت در آزمـون...

ز دانشگاه - 4

PDF ଘم او دانشگاه صنعتی شریف تمرین سری چهارم درس نظریه معادلات... ... ۱۳۹۲/۸/۱۲ -  ฬ ଘم او دانشگاه صنعتی شریف تمرین سری چهارم درس نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، 90/2/27 دانشکده علوم ریاضی 1- هر یک از میدانهای زیر را در نقطه بحرانی مبداء خطی کنید،...
شبکه اجتماعی تله کلوب⛔️ از آنجایی که این صفحه خودکار به جستجوی کلمه کلیدی می پردازد اگر متن جستجو مغایر با قوانین جهوری اسلامی ایران می باشد از طریق ایمیل گزارش دهید تا حذف گردد.
info@telecloob.irدانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سایت دانشگاه ش

دانشگاههای ش

دانشگاه شوشتر
دانشگاه ش راز
دانشگاه ش چمران اهواز

دانشگاه ش بهشتی تهران

دانشگاه ش مدنی اذربایجان

دانشگاه ش بهشتی

دانشگاه ش

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهید بهشتی مشهد

دانشگاه شفا

دانشگاه شریف

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه س ب

دانشگاه س و ب

س دانشگاه تربیت مدرس

س دانشگاه قم

س دانشگاه علوم پزشکی مشهد

س دانشگاه الزهرا

س دانشگاه اصفهان

س دانشگاه امام صادق
س دانشگاه فردوسی مشهد

س دانشگاه پیام نور

دانشگاه سلجوق

دانشگاه سلیمان دمیرل

دانشگاه سبزوار

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنگان
دانشگاه سلام

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دانشگاه ژ

دانشگاه ژنتیک زرقان

دانشگاه ژنتیک شیراز

دانشگاه ژئوفیزیک

دانشگاه ژنتیک تهران

دانشگاه ژجیانگ

دانشگاه ژوهانسبورگ

دانشگاه ژنگژو
دانشگاه ژنتیک
دانشگاه ژنو

گلستان دانشگاه ز

ز دانشگاه
دانشگاه زرند

دانشگاه زینب کبری همدان

دانشگاه زینب کبری اراک
دانشگاه زینبیه پیشوا
دانشگاه زاگرس

دانشگاه زرقان

دانشگاه زابل

دانشگاه زنجان

دانشگاه زاول

ر دانشگاه

ر دانشگاه شیراز

ر دانشگاه آزاد اسلامی

ر دانشگاه تبریز

ر دانشگاه پیام نور

ر دانشگاه آزاد

ر دانشگاه علمی کاربردی

در دانشگاه ها چه میگذرد

در دانشگاه پیام نور چه معدلی مشروط است

در دانشگاه چگونه درس بخوانیم

در دانشگاه هیچ دوستی ندارم
در دانشگاه شریف چه میگذرد

در دانشگاه چه تیپی بزنیم

در دانشگاه پیام نور چند ترم میتوان مرخصی گرفت

در دانشگاه چند سال باید درس خواند

در دانشگاه معدل چند مشروط است

در دانشگاه چند واحد باید پاس کرد

دانشگاه رهنورد مزار شریف

دانشگاه روستوف

دانشگاه رابعه بلخی کابل

دانشگاه ربانی

دانشگاه رازی کابل

دانشگاه راه سعادت
دانشگاه رازی
دانشگاه رهنورد

دانشگاه رنا

دانشگاه رابعه بلخی

دانشگاه دانش البرز

دانشگاه دولتی بجنورد

دانشگاه دولتی یاسوج

دانشگاه دماوند

دانشگاه دفاع ملی

دانشگاه دامغان

دانشگاه دولتی چیست

دانشگاه دانش

دانشگاه دنیا کابل

دانشگاه دعوت

خ دانشگاه شمالی

خ دانشگاه علم و صنعت

خ دانشگاه هوایی