گروه درمانی طلاق و مشکلات تنهایی

احساس تنهایی

آدرس گروه تلگرامی:
https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه مشکلات احساس تنهایی و طلاق و افراد درگیر این موضوع که مایلند از تجربیات دیگران استفاده کنند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob
قوانین گروه:
* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.
نحوه مدیر گروه شدن:
اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی مشکلات ارتباطی

مشکلات ارتباطی

آدرس گروه تلگرامی:
https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه مشکلات ارتباطی و افراد درگیر این موضوع که مایلند از تجربیات دیگران استفاده کنند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob
قوانین گروه:
* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.
نحوه مدیر گروه شدن:
اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی اضطراب و افسردگی

اضطراب و افسردگی

آدرس گروه تلگرامی:
https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه اضطراب/افسردگی و افراد درگیر این موضوع که مایلند از تجربیات دیگران استفاده کنند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob
قوانین گروه:
* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.
نحوه مدیر گروه شدن:
اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی مدیریت خشم

مدیریت خشم

آدرس گروه تلگرامی:
https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه مشکلات کنترل خشم و عصبانیت و افراد درگیر این موضوع که مایلند از تجربیات دیگران استفاده کنند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob
قوانین گروه:
* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.
نحوه مدیر گروه شدن:
اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی بیماری های سخت نظیر سرطان

بیماری های سخت

آدرس گروه تلگرامی:
https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه مشکلات بیماری های سخت و افراد درگیر این موضوع که مایلند از تجربیات دیگران استفاده کنند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob
قوانین گروه:
* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.
نحوه مدیر گروه شدن:
اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی مهارت های والدگری و فرزند پروری

آدرس گروه تلگرامی:
https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه مهارت های والدین در زمینه فرزند پروری و مشکلات خانوادگی.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob
قوانین گروه:
* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.
نحوه مدیر گروه شدن:
اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی سوگ از دست دادن عزیز

سوگواری
آدرس گروه تلگرامی:

https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه مشکلات سوگواری، غم از دست دادن عزیز و افراد درگیر این موضوع که مایلند از تجربیات دیگران استفاده کنند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob

قوانین گروه:

* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.

نحوه مدیر گروه شدن:

اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1

گروه درمانی ترک اعتیاد

ترک اعتیاد
آدرس گروه تلگرامی:

https://t.me/telecloob

گروه افراد آگاه در زمینه ترک انواع اعتیاد و افراد درگیر اعتیاد که مایلند از بند اعتیاد رهایی یابند.
قوانین تله کلوب:
telecloob.ir/blog/قوانین-و-مقررات/
قبل از استفاده از گروه لازم هست در کانال تله کلوب عضو شوید:
@telecloob

قوانین گروه:

* درمورد موضوعات خارج از موضوع گروه صحبت نکنید.
* از ارسال لینک های تبلیغاتی پرهیز کنید.
* رعایت ادب را نسبت به هم داشته باشید.

نحوه مدیر گروه شدن:

اگر صلاحیت مدیریت این گروه را دارید با ذکر دلایل و سابقه خود از طریق لینک زیر درخواست خود را ارائه دهید. بعد از بررسی درخواست شما، عضویتتان به مدیریت گروه ارتقاء خواهد یافت:
https://telecloob.ir/report/1