💰 تعرفه ها

بسته روزانه ۶۵۰۰ تومان

بسته هفتگی ۱۲۰۰۰ تومان

بسته ماهانه ۲۲۰۰۰ تومان(تعرفه قبلی)

بسته ۲ ماهه ۴۵۰۰۰ تومان(نمایش شما در تمام صفحات+ نمایش آی دی تلگرام شما حتی به اعضای عادی)

بسته ۶ ماهه ۸۰۰۰۰ تومان( نمایش شما در تمام صفحات + نمایش آی دی تلگرام شما حتی به اعضای عادی)

بسته ۱۲ ماهه ۱۴۵۰۰۰ تومان( نمایش شما در تمام صفحات + نمایش آی دی تلگرام شما حتی به اعضای عادی)