بهشت و جهنم

بهشت و جهنم

بهشت مکان نیست
زمان است!
زمانیکه اندیشه های مثبت
ومیل به نیکی
وعشق ورزی در وجودمان است

وجهنم مکان نیست
زمان است!
زمانیکه اندیشه های منفی
وکینه ورزی وجودمان را می آلاید